Hlavní strana Proč provádět elektrorevize?

Proč provádět revize elektrických zařízení?

 

Na otázku proč provádět revize elektrických zařízení se dá odpovědět mnoha způsoby. Jedním ze způsobu odpovědi na tuto otázku je argumentace postupem pojišťoven při likvidaci pojistných událostí úrazů, úmrtí, nebo požáru. Při absenci platné revize elektrických zařízení přistupují pojišťovny k výraznému krácení pojistného plnění, nebo jej vůbec nevyplatí. V takových případech hrozí žaloba ze strany poškozených.

Dalším pádným argumentem jsou platné právní předpisy, které ukládají povinnost udržovat elektrická zařízení a výrobky v bezpečném stavu tak, aby neohrožovaly životy, zdraví a majetek, za což zodpovídá provozovatel.

Toto je předepsáno především zákoníkem práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a to v § 101 odstavec 1.. Dále zákonem číslo 309/2006 Sb. v § 2, podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který zaměstnavateli ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Dalším právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje od zaměstnavatele stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště je nařízení vlády číslo 101/2005 Sb..

Neméně pádným argumentem pro provádění revizí je zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve kterém jsou v § 20 uvedeny sankce, kterými může být fyzická osoba potrestána, nedodrží-li požadavky na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, a nedodrží-li lhůty na odstranění závad zjištěných při kontrole zařízení.

Povinnost provádět revize technických zařízení je zohledněna v mnoha dalších právních předpisech. Můžeme jmenovat nařízení vlády číslo 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále pak zákon číslo 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška číslo 73/2010 Sb., ve které se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

 

Výše uvedené odkazy na zákony vyhlášky a nařízení vlády se vztahují na zaměstnavatelskou sféru. Ale jak je to mimo zaměstnavatelskou sféru?

Mimo zaměstnavatelskou sféru za stav technických zařízení (tedy i elektrických) a jejich údržbu, kontroly a revize odpovídá podle občanského zákoníku vlastník takového zařízení. Provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno, je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitostí provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny.

 

Co z výše uvedeného vyplývá?

Revize elektrických zařízení se provádějí proto, aby se minimalizovala rizika spojená s jejich provozem a zajistila se bezpečnost osob, zvířat a majetku při jejich provozu. Elektrorevize se provádí také proto, aby jejich majitel měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízeních.

 
elektrorevize, revize elektro, elektro revize, revize, elektro, revize elektroinstalace, revize hromosvodů, elektrorevize strojů, revize elektro spotřebičů, revize elektro nářadí, revize elektrických zařízení
Main page Contacts Search Contacts Search